Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte 2021

27 mars 2021 @ 12:00 14:00 CET

Det fria Sverige kallar till årsmöte och alla medlemmar är välkomna att delta. För information om vem som är röstberättigad etc., vänligen se till stadgarna.

På grund av den rådande situationen hålls även 2021 års årsmöte digitalt via Zoom.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer publiceras på www.friasvenskar.se senast en vecka innan årsmötet i enlighet med stadgarna.

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Omröstning kring säkerhetsspärr på grund av digitalt möte
7a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) Vid behov: 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Du verkar inte vara medlem, eller så har du glömt logga in. Du behöver vara inloggad och medlem i föreningen för att kunna anmäla dig till det här evenemanget.

Bli medlem här eller logga in här.